Home >
Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος Δικτυακού Τόπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους, οι οποίοι ενσωματώνονται διά αναφοράς στους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε με προσοχή τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό Τόπο. Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο αρχικό γράμμα έχουν την έννοια που καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Η MIG επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση για την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία λαμβάνει μέσω του Δικτυακού Τόπου.

H MIG σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών και την προστασία τους από κάθε απαγορευμένη πρόσβαση και οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Σε διάφορα σημεία του Δικτυακού Τόπου ενδεχομένως σας παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε ορισμένα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία σας μαζί μας ή την ενημέρωσή σας για ενέργειες, δράσεις, νέα, υπηρεσίες και προϊόντα της MIG ή άλλων μελών του Ομίλου MIG. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η εγγραφή των στοιχείων αυτών είναι προαιρετική.

Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον Δικτυακό Τόπο, ενδεχομένως αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο δικτυακός τόπος ή άλλη πηγή του διαδικτύου από την οποία φτάσατε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου.

Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου βάσει των προτιμήσεών σας.

Η MIG θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της μέσω του Δικτυακού Τόπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν: α) πρόκειται για πρόσωπα στα οποία η MIG έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ή β) η διαβίβαση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο ή/και τις αρμόδιες αρχές.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της MIG θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, με την επιφύλαξη των περιορισμών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των λοιπών διατάξεων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και κατά τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις· προς τούτο δε παρέχετε την συγκατάθεσή σας, η οποία τεκμαίρεται δια μόνης της χρήσης του Δικτυακού Τόπου και η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων σας από άλλα μέλη του Ομίλου MIG για όμοιους σκοπούς. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, η MIG δικαιούται να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση προϊόντων και υπηρεσιών της ιδίας, καθώς και άλλων μελών του Ομίλου MIG.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, η MIG και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου MIG ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.