Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20182017
Πωλήσεις996880
EBITDA σύνολο θυγατρικών121114
EBITDA Ομίλου11090
EBIT Ομίλου3521
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες47-75
-
-
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20182017
Κυκλοφορούν ενεργητικό403494
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό1.7942.078
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση6227
Σύνολο Ενεργητικού2.2582.600
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις1.0981.233
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις772990
Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση4027
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής229239
Μη ελέγχουσες συμμετοχές119111
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων348350