Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20162015
Πωλήσεις1.1041.143
EBITDA σύνολο θυγατρικών172162
EBITDA Ομίλου134125
EBIT Ομίλου5443
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες-85-113
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€)-0,09-0,13
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,09-0,12
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20162015
Κυκλοφορούν ενεργητικό519562
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό2.1962.262
Σύνολο Ενεργητικού2.7152.824
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις856795
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις818898
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής313394
Μη ελέγχουσες συμμετοχές116115
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων429508
Εταιρική Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20162015
Συνολικά έσοδα-61-93
Συνολικά έξοδα-17-13
Κέρδη πρό-φόρων-117-141
Ζημίες απομείωσης-61-88
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους-117-141
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,12-0,15
Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20162015
Κυκλοφορούν ενεργητικό2431
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό1.3681.466
Σύνολο Ενεργητικού1.3921.497
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις597495
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις107196
Ίδια Κεφάλαια666783
  • Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV)
  • Μικτή Αξία Ενεργητικού ανά Κλάδο