Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20152014
Πωλήσεις1.1431.117
EBITDA12566
EBIT43-18
Απομειώσεις-50-69
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες-113-173
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€)-0,13-0,19
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,12-0,21
Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20152014
Κυκλοφορούν ενεργητικό562576
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό2.2622.452
Σύνολο Ενεργητικού2.8243.028
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις795826
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις898926
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής394501
Μη ελέγχουσες συμμετοχές115127
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων508628
Εταιρική Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (€εκ)20152014
Συνολικά έσοδα-93-247
Συνολικά έξοδα-13-15
Κέρδη πρό-φόρων-141-280
Ζημίες απομείωσης-88-245
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους-141-280
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (€)-0,15-0,34
Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (€εκ)20152014
Κυκλοφορούν ενεργητικό3174
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό1.4661.584
Σύνολο Ενεργητικού1.4971.658
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις495379
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις196285
Ίδια Κεφάλαια783923
  • Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV)
  • Μικτή Αξία Ενεργητικού ανά Κλάδο
  • Μετοχική Σύνθεση