• Υγεία
 • το ανθρώπινο άγγιγμα
 • Η ηγέτιδα εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα


 • Γεωγραφική παρουσία:
 • Ελλάδα και Αλβανία
 •  
 • Κύκλος Εργασιών 2016:
 • €228εκ
 • Κύκλος Εργασιών 2015:
 • €220εκ
 • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
 • Ιανουάριος 2006
 • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2016):
 • 70,4%

 


Ο Όμιλος Υγεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, με 4 νοσοκομεία σε πλήρη λειτουργία (3 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία), 1.219 πιστοποιημένες κλίνες (999 στην Ελλάδα), 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Όμιλος Υγεία αποτελείται από 3 βασικές δραστηριότητες: Τομέας Γενικών Κλινικών & Μαιευτηρίων, Τομέας Πρωτοβάθμιας Παροχής Υγείας και Τομέας Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Το Νοσοκομείο Υγεία είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI).

Όμιλος Υγεία    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2016 2015
Κυκλοφορούν ενεργητικό 90 91
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 339 353
Σύνολο Ενεργητικού 429 444
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 121 120
Πωλήσεις 228 220
EBITDA 32 22
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 1 -27