• Υγεία
 • το ανθρώπινο άγγιγμα
 • Η ηγέτιδα εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα


 • Γεωγραφική παρουσία:
 • Ελλάδα και Αλβανία
 •  
 • Πωλήσεις 2017:
 • €206εκ
 • Πωλήσεις 2016:
 • €206εκ
 • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
 • Ιανουάριος 2006
 • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2017):
 • 70,4%

 


Ο Όμιλος Υγεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, με 4 νοσοκομεία σε πλήρη λειτουργία (3 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία), 1.219 πιστοποιημένες κλίνες (999 στην Ελλάδα), 52 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 10 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Όμιλος Υγεία αποτελείται από 3 βασικές δραστηριότητες: Τομέας Γενικών Κλινικών & Μαιευτηρίων, Τομέας Πρωτοβάθμιας Παροχής Υγείας και Τομέας Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Το Νοσοκομείο Υγεία είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI).

Όμιλος Υγεία    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2017 2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό 90 90
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 294 339
Σύνολο Ενεργητικού 412 429
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 121 121
     
Πωλήσεις 206 206
EBITDA 34 30
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες 10 4