• Υγεία
 • το ανθρώπινο άγγιγμα
 • Η ηγέτιδα εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα


 • Γεωγραφική παρουσία:
 • Ελλάδα και Αλβανία
 •  
 • Κύκλος Εργασιών 2015:
 • €220εκ
 • Κύκλος Εργασιών 2014:
 • €218εκ
 • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
 • Ιανουάριος 2006
 • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2015):
 • 70,4%

 


Ο Όμιλος Υγεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα, με 4 νοσοκομεία σε πλήρη λειτουργία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (3 στην Ελλάδα και 1 στην Αλβανία), 1.219 πιστοποιημένες κλίνες, 55 χειρουργικές αίθουσες, 19 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Όμιλος Υγεία αποτελείται από 3 βασικές δραστηριότητες: Τομέας Γενικών Κλινικών & Μαιευτηρίων, Τομέας Πρωτοβάθμιας Παροχής Υγείας και Τομέας Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος Υγεία είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του Johns Hopkins στην Ελλάδα και το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI).

Όμιλος Υγεία    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2015 2014
Κυκλοφορούν ενεργητικό 91 83
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 353 383
Σύνολο Ενεργητικού 444 466
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 120 146
     
Πωλήσεις 220 218
EBITDA 22 12
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -27 -19