• Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
  • η καινοτομία στο κατώφλι σας
  • Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα


  • Πωλήσεις 2018:
  • €42εκ
  • Πωλήσεις 2017:
  • €38εκ
  • Ημερομηνία αρχικής επένδυσης:
  • Δεκέμβριος 2006
  • Ποσοστό συμμετοχής MIG (31 Δεκεμβρίου 2018):
  • 85,7%


Η SingularLogic αποτελεί τη Νο1 ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

Η SingularLogic διαθέτει άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση τόσο σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και περισσότερα από 400 σημαντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Η εταιρεία διαχειρίζεται τη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων όλων των Βουλευτικών εκλογών από το 1981.

SingularLogic    
Σύνοψη χρηματοοικονομικών στοιχείων (€ εκ) 2018 2017
Κυκλοφορούν ενεργητικό 21 20
Μη-κυκλοφορούν ενεργητικό 73 76
Σύνολο Ενεργητικού 94 96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3 11
     
Πωλήσεις 42 38
EBITDA 2 -5
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από μειοψηφίες -7 -14